Bạn có nhớ cảm giác như thế nào khi bạn yêu một người sâu sắc không?

1,047